top of page
 Sika - 1

Sika - 1

წყალგაუმტარობის დანამატი. მზა დანამატი ბეტონისთვის, რომელიც კაპილარების და ფორების დაბლოკვის ხარჯზე ამაღლებს ბეტონის წყალგაუმტარობას.

Related Products