top of page
Anchorfix 1

Anchorfix 1

ორკომპონენტიანი ქიმიური ანკერი მეტაკრილატის ფუძეზე. გამოიყენება სხვადასხვა ელემენტების ბეტონში ჩასამაგრებლად.

Related Products